O PROJEKTE

MICRAG – aká mikro môže byť agresia? je projekt Erasmus+ (Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy – KA220-VET), ktorý vznikol vďaka spolufinancovaniu Európskej komisie – programu Erasmus+ (Národná agentúra pre vzdelávanie a odbornú prípravu Holandska).
Všeobecným cieľom projektu je rozšíriť súčasnú konceptualizáciu agresie a násilia, ktorá vylučuje „nízko závažné“ formy obťažovania a vybaviť občanov pracujúcich vo verejnom sektore zručnosťami, ktoré podporujú inklúziu, rozmanitosť a spravodlivosť v komunikácii s klientmi a znižujú bariéry spojené s diskrimináciou, napr. z dôvodu pohlavia, veku, etnického pôvodu, náboženstva, viery, sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia. Na dosiahnutie týchto cieľov sú stanovené tieto špecifické ciele:

  • vypracovať katalóg najčastejších príkladov mikroagresie a nevedomej zaujatosti;
  • zostaviť používateľsky orientovanú príručku a školiace materiály, ktoré zdôrazňujú úlohu zdvorilosti a citlivosti na pracovisku pri podpore kultúry rešpektovania a ktoré zlepšujú kultúrne kompetencie so zameraním na rozmanitosť, inklúziu, citlivosť, nevedomú zaujatosť a mikroagresiu na pracovisku;
  • umožniť vytváranie sietí a výmenu skúseností prostredníctvom zavedenia elektronickej platformy pre prístup ku všetkým obsahom a školiacim materiálom;
  • poskytnúť okamžitý prístup k praktickým komunikačným stratégiám prostredníctvom vývoja mobilných aplikácií pre smartfóny;
  • dosiahnuť udržateľnosť poskytnutím prístupu k výstupom projektu najmenej päť rokov po skončení projektu, t. j. do roku 2028.

Na dosiahnutie týchto cieľov bolo vytvorené partnerstvo šiestich krajín, ktoré združuje vysoko skúsené organizácie a odborníkov z Holandska, Rakúska, Slovinska, Cypru, Slovenska a Talianska. Projekt MICRAG sa začal 1. novembra 2021 a skončí sa 1. novembra 2023.

PRESKÚMAJTE VŠETKY PRODUKTY PROJEKTU